ஸ்டான்லி மருத்துவமனையில் நவீன முறை சிகிச்சை அமைச்சர்கள் தொடங்கிவைத்தனர்