தானும் குழம்பி மக்களையும் குழப்பி தொண்டர்களையும் குழப்பிய ரஜினியின் பேச்சு…

தானும் குழம்பி மக்களையும் குழப்பி தொண்டர்களையும் குழப்பிய ரஜினியின் பேச்சு…