நடிகர் பாபி சிம்ஹா மக்களுடன் பேட்ட படம் பார்த்து உணர்ச்சிபொங்க பதிலளித்தார்